top of page

אפוטרופוס

icon3.png

אפוטרופוס הוא אדם או עמותה אשר ממונה על ידי בית המשפט ותפקידו לדאוג למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו.

 

תפקיד האפוטרופוס הוא לייצג את אותו אדם, בכל פעולה משפטית ובכל עניין, וזאת לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו ותוך כדי שמירה מתמדת על טובת אותו אדם.

 

כאשר אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית המשפט ממנה אפוטרופוס כדי לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.

 

על האפוטרופוס לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם.

 

בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף או יחולק ביניהם לפי נושאים, כגון אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין (לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים בהליך משפטי). האפוטרופוסים מחויבים לפעול תוך תיאום והסכמה ביניהם.

 

אפוטרופוס על פי מינוי נתון לפיקוח של הרשויות השונות, וכן חובה עליו לתת דיווחים שונים בקשר עם תפקידו.

יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק ב-1962, מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם (בגיר) בשני מצבים: 

הראשון, כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". 

השני, כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

 

במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הרעיון המרכזי בשינוי הוא, לשמור על כבודו של אדם ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו.

השינוי המרכזי שהביא איתו התיקון הוא האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד ענייניו האישיים יטופלו, כולל הנחיות לטיפול רפואי בגופו במידה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו. 

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל- מתאונה, ממחלות זיקנה (כגון דמנציה), ממוגבלות נפשית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

 

 

דוגמא

הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדף עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לבית אבות או מוסד רפואי כזה או אחר יעשה במצב בריאותי מסוים או לקבוע כי יש להביא לביתו מטפל/ת.

 

 

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ניתן לערוך מסמך זה  בפני עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

היכן מפקידים את ייפוי הכוח?

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה.

לתיאום פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ואחזור אלייך 

תודה שפנית אליי אחזור אלייך בהקדם

bottom of page